• Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu T.C Sağlık Bakanlığı tarafından 26.05.2016 tarihli ve 67480 sayılı onayı ile kurulmuştur. 
  • Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, Biyoyararlanım-biyoeşdeğerlik araştırmaları ve biyobenzer ürünler için kıyaslanabilirlik çalışmaları hariç tüm (Faz I, Faz II, Faz III ve Faz IV ilaç klinik araştırmaları, ileri tedavi tıbbi ürünleri ile yapılacak klinik araştırmalar, gözlemsel ilaç çalışmaları, gözlemsel tıbbi cihaz çalışmaları, geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerle yapılacak klinik araştırmalar, tıbbi cihazlarla yapılacak klinik araştırmalar, kozmetik hammadde veya ürünlerle yapılacak etkililik ve güvenlilik çalışmaları, endüstriyel ileri tıbbi ürünlerle ve endüstriyel olmayan ileri tıbbi ürünlerle yapılacak araştırmalar, gen tedavisi klinik araştırmaları, yeni bir cerrahi metot araştırması, kök hücre nakli araştırması ile doku ve organ nakli araştırması) klinik araştırmaları ve “Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik” ile kapsam dışı kalan konulardaki bilimsel araştırmaları etik yönden değerlendirir.
  • Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, ilk toplantısını 06.06.2016 tarihinde gerçekleştirerek göreve başlamıştır.
  • Başvuru sahiplerinin dosya içeriği sıralamasına dikkat ederek oluşturdukları ‘’eksiksiz’’ başvuru dosyalarını kurul sekreterliğine elden teslim etmeleri gerekmektedir.
  • Başvuruların elden yapılması gerekmekte olup, kargo ve posta yolu ile başvuru kabul edilmemektedir.
  • Kurulda görüşülerek düzeltme alan dosyaların ‘’Etik kurul düzeltme/değişiklik formu üst yazısı’’ ile sunulması gerekmektedir.
  • Başvuru kabul tarihi kurul toplantı tarihinden en az 5 (beş) iş günü öncesine (toplantı tarihinden önceki hafta Pazartesi gününe) kadar olup bu süreye kadar teslim edilen başvurular ilk toplantıda gündeme alınacaktır.
  • Kurum dışından yapılacak İlaç Dışı Girişimsel olan uzmanlık tezleri akademik araştırmalar ve destekleyicisinin devlet fonları (TUBİTAK, DPT, Üniversite Fonu, vb.) olduğu durumlar dışındaki her türlü araştırma için başvuru ücreti alınır.
  • Kurum içi yapılacak tüm başvurularda ve destekleyicisi olmayan kurum dışı uzmanlık tezi ve akademik amaçlı araştırma başvurularında başvuru ücreti alınmaz.
  • Başvuru ücreti yatırıldıktan sonra banka dekontu başvuru dosyasına eklenir.
  • Klinik Araştırma Etik Kurul Başvurularında Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı’nın ilan ettiği başvuru ücretleri uygulanacaktır. Başvuru ücretlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (iegm) sayfasında bulunmaktadır.  Başvuru ücretlerine ayrıca ÜCRETLER word dosyasından ulaşabilirsiniz.


Copyright © BAUM 2015